Основачи:

Јован Трпеноски,
Адвокат во пензија
Tel: ++ 389 23 229 807,
e-mail:jovan.trpenoski@adt.mk

Наташа Трпеноска Тренчевска,
Адвокат, Претседател на Извршен одбор, Арбитер во постојаниот избран суд – арбитража при Стопанската комора на Македонија, назначен правен советник на Австриската амбасада во Скопје
Tel: ++ 389 23 296465,
e-mail: natasha.trpenoska@adt.mk

Дејви Давидовски,
Адвокат, Член на Извршен одбор
Tel: ++ 389 23 296 467
e-mail: dejvi.davidovski@adt.mk

Партнери:

Наташа Трпеноска Тренчевска,
Основач, претседател на Извршниот одбор
Tel: ++ 389 23 296465,
e-mail: natasha.trpenoska@adt.mk

Дејви Давидовски,
Основач
Tel: ++ 389 23 296 467
e-mail: dejvi.davidovski@adt.mk

Извршен одбор:

Наташа Трпеноска Тренчевска,
Основач, партнер и претседател на Извршниот одбор
Tel: ++ 389 23 296465,
e-mail: natasha.trpenoska@adt.mk

Дејви Давидовски,
Основач, партнер и член на Извршниот одбор
Tel: ++ 389 23 296 467
e-mail: dejvi.davidovski@adt.mk

Дарко Никодиновски
Адвокат, Член на Извршен одбор, назначен правен советник на Австриската амбасада во Скопје
Tel: ++ 389 23 229 807,
e-mail: darko.nikodinovski@adt.mk

Леонид Трпеноски
Адвокат, Потпрестедател на Извршен одбор, Овластен застапник од областа на индустриската сопственост
Tel: ++ 389 23296559
e-mail: leonid.trpenoski@adt.mk

Билјана Милошевска
Адвокат, Член на Извршен одбор, Лиценциран регистрационен агент
Tel. ++ 389 23 229 807, ++ 389 23 112 365;
e-mail: biljana.miloshevska@adt.mk

Во денешниов начин на живот, сите се судираме со ризици, рутини, награди, непознати нешта и комплексни работи, кои, за да бидат добро завршени, бараат ангажирање на добра адвокатска фирма која ќе им помогне на нашите клиенти да го најдат вистинскиот пат низ правните патишта и можности.

За да можеме на нашите клиенти да им обезбедиме најдобра правна помош, ние сме подготвени и вршиме длабински истражувања на правните состојби и можности, вршиме консултации и даваме совети, сe со цел да сме сигурни дека проектираната вредност е остварена.

Секоја деловна трансакција бара добар план, пресметан ризик и анализа на отворените опции и извори, секако во согласност со позитивната законска регулатива и посебните прописи за заштита на конкуренцијата, финансиите, даноците, правата од работниот однос, како и заштита на индустриската сопственост.

Затоа, нашата услуга ја фокусираме на следново:

» длабински истражувања

» општи консултации и совети, правни мислења и соодветни услуги од областа на:

1. Приватизации

2. Трговско право

3. Основање, спојување и раздвојување на Трговски друштва и други форми на организација

4. Банкарско право

5. Странски инвестиции

6. Концесии

7. Облигациони односи

8. Склучување на договори

9. Корпоративно право

10. Заштита на индустриската сопственост

11. Заштита на конкуренцијата

12. Хипотеки и рачни залози

13. Стечај и ликвидации

14. Работни односи

15. Кривично право

16. Осигурување

Нашиот стремеж за заштита на човековите права го остваруваме преку секојдневно застапување на нашите клиенти пред судовите и другите институции во сите сфери од граѓанското и кривичното право.

Посебен интерес обрнуваме на заштита на правата на жртвите на трговија со луѓе, како вид на модерно ропство на денешницата.

Адвокатското друштво ТРПЕНОСКИ има широка мрежа на соработници, експерти од различни области и реномирани специјализирани агенции, кои можеме да ги препорачаме на нашите клиенти заради целосна заштита на нивните интереси и исполнување на нивната цел.

Соработката со нашите клиенти ја вршиме на македонски и англиски јазик, а по потреба обезбедуваме превод на сите светски јазици, преку реномирани овластени преведувачи, кои на наше барање вршат и симултан превод на состаноци и едукации.

Имаме одлична соработка со овластените проценители, нотари и извршители.