Со нашиот начин на работа и квалитетот на нашите вработени, обезбедивме постојана соработка со друштва кои се лидери во посебните области на обавување на деловните активности.

Така, Адвокатското друштво ТРПЕНОСКИ има постојана соработка со реномирани друштва од посебни области, вклучувајки банки и финансиски организации, телекомуникации, индустрија за прехрана и текстил, градежништво, енергетика, транспорт, рекламирање и маркетинг, како и приватни клиенти.

Листата на наши клиенти не е достапна заради ограничувањето утврдено од Адвокатската комора на Република Македонија.